Welcome to Kru'Jeep Blogger. Let's enjoy with us 💓💖

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

For vs Since

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ for since
for และ since ใช้บอกระยะเวลาเหมือนกัน

for แปลว่า เป็นระยะเวลาเท่าไหร่ เช่น

for 20 minutes เป็นเวลา 20 นาที
for three days เป็นเวลา 3 วัน
for 6 months เป็นเวลา 6 เดือน
for 4 years เป็นเวลา 4 ปี
for 2 centuries เป็นเวลา 200 ปี
for a long time เป็นเวลายาวนาน
for ever ตลอดกาล

since แปลว่า ตั้งแต่เมื่อไหร่ เช่น

since 9am ตั้งแต่ 9 โมงเช้า
since Monday ตั้งแต่วันจันทร์
since January ตั้งแต่มกราคม
since 1997 ตั้งแต่ปี 1997
since 1500 ตั้งแต่ปี 1500
since I left school ตั้งแต่ฉันออกจากโรงเรียน
since the beginning of time ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเวลา

ลองมาดูตัวอย่างกันบ้างดีกว่า

They study for two hours every day. พวกเขาเรียนเป็นเวลา 2 ชั่วโมงทุกวัน
He has lived in Bangkok for a long time. เขาอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯเป็นระยะเวลานาน
I worked at that bank for five years. ฉันทำงานที่ธนาคารมานาน 5 ปี
He has been here since 9am. เขามาถึงที่นี่ตั้งแต่ 9 โมง
He has been working since he arrived. เขาทำงานตั้งเขามาถึง
I had lived in New York since my childhood. ฉันอาศัยอยู่ในนิวยอร์กตั้งแต่เด็กๆ

เราใช้ since ในรูปประโยค "It is [ระยะเวลา] since". ด้วย เช่น

It was a year since I had seen her. เป็นเวลา 1 ปีแล้วตั้งแต่ฉันได้เห็นเธอ
How long is it since you got married? นานเท่าไหร่แล้วที่(ตั้งแต่)คุณแต่งงาน

How far vs How long

วันนี้เรามาดูวิธีใช้ how far กับ how long กันดีกว่า

 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ how long vs how far

How far = ไกลแค่ไหน
How long = นานแค่ไหน

How far จะใช้ถามเกี่ยวกับระยะทาง

How far is it from Bangkok to Chiang Mai? = จากกรุงเทพฯไปเชียงใหม่ไกลแค่ไหน?
ตอบ ประมาณ 700 กิโล
How far do you live from here? = คุณพักอยู่ไกลจากที่นี่แค่ไหน?
ตอบ ประมาณ 2 กิโล

How long จะใช้ถามถึงระยะเวลา

How long does it take from Bangkok to Chiang Mai? = จากกรุงเทพฯไปเชียงใหม่นานแค่ไหน?
ตอบ ประมาณ 8 ชั่วโมง
How long will you be in Thailand? = คุณจะอยู่เมืองไทยนานแค่ไหน
ตอบ ประมาณ 5 วัน

ข้อควรจำ หากเราใช้ในรูปประโยคคำถาม ที่ไม่ใช่กริยา be เราจะต้องใช้กริยาช่วยเสมอ
(do/did, have/had, will, are/is ฯลฯ) เช่น

How far do you usually walk? I walk 5 kilometres.  (Present Simple)
ปกติคุณเดินไกลแค่ไหน? ฉันเดินไกล 5 กิโลเมตร

How long did you wait? I waited 30 minutes. (Past Simple)
คุณรอมานานแค่ไหน? ฉันรอนาน 30 นาที

How far will you drive? (Future Simple)
คุณจะขับรถไกลแค่ไหน?

How long have you been living in Canada? (Present Perfect Continuous)
คุณอาศัยอยู่ในแคนาดามานานแค่ไหนแล้ว?

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Conditional Sentences ประโยคเงื่อนไข

  
https://4.bp.blogspot.com/-2JQPfGjB3M4/V60tyZkE1VI/AAAAAAAAAaw/RkzFndgh3d0XPPRk5gRly0RSx56qNsiHACLcB/s1600/slide_4.jpg
 ประโยคแบบ Conditional คือประโยคที่ให้เงื่อนไขหรือสมมติเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจริงตามนั้น เป็นไปได้ยาก หรือไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ มีอยู่ 3 แบบ คือ
 1. Present Conditional
 2. Past Conditional
 3. Past Perfect Conditional
  1. Present Conditional sentence: ประโยคที่ให้เงื่อนไขหรือสมมติเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจริงตามนั้น
โครงสร้างของประโยค
Conditional claus Main clause
If + Simple present tense Future/Simple present tense

Ex.
 • If it rains, I will stay at home.
 • If the teacher asks you, tell him the truth.
 • If you leave, please turn out the light.
Note
1. Imperative + and + Simple Future construction
Come here and you will get what you want.
2. Imperative + or else + Simple Future construction
Do it, or else you will be punished.
3. should + imperative construction
Should an emergency arise, dial 191.
4. would like/ would care + Simple Future construction
would like / would care มีความหมายว่า “ต้องการ หรือ ปรารถนา”
If you would like to come, I’ll wait for you.
ถ้าคุณอยากจะมา ผมก็จะรอคุณ
If you would care to hand in your books, I’ll correct them for you.

2. Past Conditional sentence: ประโยคที่ให้เงื่อนไขหรือสมมติเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ยาก
โครงสร้างของประโยค
Conditional claus Main clause
If + Simple past tense Conditional past
Ex.
 • If it rained, he would stay at home. ถ้าฝนตกจริง ๆ ผมก็คงจะอยู่บ้าน
 • If you were to attend the wedding, what would you were?
 • If I had more time, I would read more books. (แต่ขณะนี้ฉันไม่มีเวลา)
 • If it were not so far, we could walk there.
 • If I were you, I would not let him say many things.
Note
1. ละ If แล้วเอา were มาไว้หน้าประโยคได้
Ex.
 • If he were to leave today, he would be there by Tuesday. = Were he to leave today, he would be there by Tuesday.
 • If he had wings, he would fly. = Were he had wings, he would fly.
2. It’s (high/about) time + Past simple tense
 • It’s high time you did your work.
 • ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องทำงานของคุณ
3. If only/wish + Past simple tense + conditional past
 • If only I knew the answer, I would tell you.
 • แหมถ้าผมรู้คำตอบ ผมก็คงจะบอกคุณแล้ว
 • I wish I were here.
 • แหมผมเองก็อยากอยู่ที่นี่ (แต่ความจริงไม่ได้อยู่)
 4. _______as if/ as though + Past simple tense
 • Roger appears as though/ as if he were unhappy.
 • โรเจอร์แสดงอากัปกริยาคล้ายดังกับว่าเขาไม่มีความสุข

3. Past Perfect Conditional sentece: ประโยคที่ให้เงื่อนไขหรือสมมติเหตุการณ์ที่ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้
โครงสร้างของประโยค
Conditional claus Main clause
If + Past perfect tense Perfect conditional
Ex.
 • If you had invited her, she would have come to your party.
 • If John had gotten up earlier, he would have had time for breakfast.
 • If I had had her address, I would have written to her.
Note
1. ละ If แล้วเอา had มาไว้หน้าประโยคได้If it had rained, I would have taken my umbrella.
 • Had it rained, I would have taken my umbrella.
 • If he had been thirsty, I’m sure he would have drunk it.
 • Had he been thirsty, I’m sure he would have drunk it.
2. If only/wish + Past perfect tense + Perfect conditional
 • If only I had known the answer, I would have told you.
 • I wish I had remembered his name.

นอกจาก if แล้ว ยังมีคำอื่นทีใช้ในประโยคเงื่อนไขอีก คือ
 1. suppose หรือ supposing สมมติว่า
 2. on condition that หรือ on the condition that โดยมีเงื่อนไขว่า
 3. so long as หรือ as long as ถ้า ตราบใดที่
 4. what if สมมติว่า
 

Conjunction - คำสันธาน

    

     https://cdn.brainpop.com/english/grammar/conjunctions/screenshot1.png

       คำสันธาน คือคำที่ใช้เชื่อมความ ซึ่งได้แก่ คำสันธานที่ใช้เชื่อมประโยคที่สมบูรณ์สองประโยคเข้าด้วยกัน (coordinating conjunction)  คำสันธานที่ใช้นำหน้าประโยคย่อยไม่อิสระใน complex sentence (subordinating conjunction) และคำสันธานแบบคำคู่ (paired conjunction)

       6.2.1 Coordinating Conjunction

                คือคำสันธานที่ใช้เชื่อมเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำ กลุ่มคำ หรือเชื่อมประโยคย่อยอิสระที่อยู่ใน compound sentence เช่น and, but, yet, or, nor, neither, for, so เป็นต้น โดยหากเป็นการเชื่อมประโยคย่อยอิสระใน compound sentence คำเชื่อมเหล่านี้จะอยู่ระหว่าง clause ทั้งสองและมีเครื่องหมายจุลภาค , (comma) คั่น ในกรณีที่ประโยคที่เชื่อมต่อกันค่อนข้างสั้น สามารถละเครื่องหมายจุลภาคได้
  1)  and ใช้แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เสริมกัน (showing addition)
                   My husband and I are going to Rayong this weekend.
                   My favorite pastimes are playing sports and listening to music.
                  I wrote to Kimberly on Tuesday and received her reply on Saturday morning.
                   January is the first month of the year, and December is the last.

  2)  but, yet ใช้แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ขัดแย้งกัน (showing concession or contrast)
                These shoes are old but comfortable.
                 Jane likes the piano but prefers to play the harpsichord.
                 Carol is rich, but Robert is poor.
                Mr. Bartley came to the party, but Mr. and Mrs. O’Connor did not.
                William is tired, yet happy.
                The psychiatrist spoke in a gentle, yet persuasive voice.
                She did not study, yet she passed the exam.

   3)  or ใช้แสดงความสัมพันธ์ประเภทเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง (showinga lternatives)
               You can have the black kitten or the white dog.
               You can email or fax us the details of the program.
               She wants to watch TV or (to) listen to some music.
               My friends and I usually go to a party on Saturday night, or we go to the movies.

  4)  nor, neither ใช้ในความหมายตรงข้ามกับ or กล่าวคือใช้แสดงความสัมพันธ์ในเชิงปฏิเสธ     
หมายถึง ไม่ทั้งสองอย่าง (showing no alternatives) ขอให้สังเกตว่าเมื่อใช้คำว่า nor และ neither ซึ่งมีความหมายเชิงปฏิเสธนำหน้าประโยค จะมีการสลับที่ประธานกับกริยา กล่าวคือ จะวางกริยาไว้หน้าประธาน
               Laura has not left, nor is she planning to leave.
               These people are not insane, nor are they fools.
               I was not happy, and neither were they.
               She doesn’t drink, and neither does she smoke.

  5)  for ใช้แสดงสาเหตุหรือเหตุผล (showing causes or reasons)
            I went to bed, for I was tired.
           I’m taking an English class, for I want to improve my English skills.
           I’m afraid I can’t accept your invitation, for I have to go on a business trip to Japan.
           The little girl hid behind her mother, for she was afraid of the dog.

  6)  so ใช้แสดงผล (showing results)
           Victor liked the necktie, so he bought it.
            She felt hungry, so she took a lunch break.
            John’s car is in the repair shop, so he has to take a taxi to work.
            My daughter studies very hard, so she always gets good grades.

Adjective

 Adjective คืออะไร

Adjective คำคุณศัพท์ คือ คำที่วางไว้หน้าคำนาม หรือสรรพนามเพื่อขยายความเหล่านั้น ในเชิงลักษณะ คุณภาพ ปริมาณ เป็นต้น
ประเภทของคำคุณศัพท์ Adjective
1. Demonstrative Adjective
2. Possessive Adjective
3. Distributive Adjective
4. Descriptive Adjective
5. Numeral Adjective
6. Quantitative Adjective
7. Proper Adjective
8. Interrogative Adjective

หน้าที่ของคำคุณศัพท์ Adjective

1. ใช้ Adjective เพื่อขยายคำนาม

ตัวอย่าง
Gary is a smart student. (แกรี่เป็นนักเรียนที่ฉลาด)
คำว่า smart เป็นคำคุณศัพท์ ขยายคำว่า student ซึ่งเป็นคำนาม

2. ใช้ Adjective เพื่อขยายคำสรรพนาม

ตัวอย่าง
He is tall. (เขาเป็นคนสูง)
คำว่า tall เป็นคำคุณศัพท์ ขยายคำว่า He ซึ่งเป็นคำสรรพนาม

วิธีการใช้ Adjective คำคุณศัพท์

1. วางไว้ด้านหน้าคำนาม เพื่อขยายความ

ตัวอย่าง
It is a beautiful office. (มันเป็นออฟฟิตที่สวยงาม)
He would like to work in a big city. (เขาอยากทำงานในเมืองใหญ่)
My black bag was stolen. (กระเป๋าสีดำของฉันถูกขโมย)

2. วางไว้หลัง Verb to be เพื่อขยายคำนาม หรือสรรพนามที่อยู่ด้านหน้า Verb to be

ตัวอย่าง
That office is beautiful. (ออฟฟิตนั้นสวยงาม)
He is handsome. (เขาเป็นคนหล่อ)

3. วางไว้หลัง Linking verb เพื่อขยายคำนาม หรือสรพพนามที่อยู่ด้านหน้า Linking verb นั้นๆ

ตัวอย่าง Linking verb : feel smell look taste become seem get sound remain
ตัวอย่าง
This food smells good. (อาหารนั้นมีกลิ่นดี)
I feel glad to see you. (ฉันรู้สึกดีที่ได้พบคุณ)
The cake tastes fantastic. (เค้กรสชาติดีเยี่ยม)

ประเภทของคำคุณศัพท์ Adjective

1. Demonstrative Adjective

คำคุณศัพท์ที่ใช้ในการชี้เฉพาะคำนาม ว่าเป็นสิ่งไหน คนไหน
ตัวอย่างคำ Demonstrative Adjective : this (นี้) these (เหล่านี้) that (นั้น) those (เหล่านั้น) the other (ที่เหลือ) other (อื่นๆ) some (บางส่วน) another (อีกหนึ่ง) any (บ้าง) such (เช่นนั้น/เช่นนี้)
ตัวอย่าง
Those guys are my school friends. (ผู้ชายเหล่านั้นเป็นเพื่อนที่โรงเรียนของฉัน)
This comic book is fantastic. (หนังสือการ์ตูนเล่มนี้ยอดเยี่ยมเลย)

2. Possessive Adjective

คำคุณศัพท์ ที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของ เพื่อขยายคำนาม คำสรรพนาม ว่าเป็นของใคร
ตัวอย่างคำ Possessive Adjective : my (ของฉัน) your (ของเขา) his (ของเขา) her (ของเธอ) its (ของมัน) our (ของเรา) their (ของเขาทั้งหลาย)
ตัวอย่าง
His pretty girlfriend went shopping last night. (แฟนที่น่ารักของเขาไปช้อปปิ้งเมื่อคืนนี้)
He borrowed my blue pen. (เขายืมปากกาสีน้ำเงินของฉันไป)

3. Distributive Adjective

คำคุณศัพท์ที่แสดงถึงการแยกเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างคำ Distributive Adjective : either (อย่างใดอย่างหนึ่ง) neither (ไม่ทั้งสอง) each (แต่ละ) every (ทุกๆ)
ตัวอย่าง
Each group has to finish the assignment by today. (แต่ละกลุ่มต้องเสร็จงานที่ได้รับมอบหมายภายในวันนี้)
Every student should study hard. (นักเรียนทุกคนควรเรียนอย่างหนัก)


Adjective คำคุณศัพท์ 


วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Infinitives 2


Infinitives Part 2

Commonly, an infinitive is used with the subject it. The sentence structure is "It is                      + infinitive.…" It refers to the infinitive. This expression is used in many ways.

 • It is time to do math.
 • It is common to think that way.
 • It is appropriate to keep a low profile.
 • It was nice to see you.
 • It was my pleasure to meet you.
 • It was my honor to have dinner with you.
 • It is good to see you.
 • It was great to go on a trip with them.
Both gerunds and infinitive phrases can function as nouns, in a variety of ways. Gerunds and infinitives can follow certain verbs but not others. You need to remember which verbs can be followed by only a gerund or only an infinitive.

Verbs that can precede only gerunds:
consider, suggest, enjoy, deny, avoid, miss, mind, practice, postpone, resist, finish, quit, give up, put off

Verbs that can precede only infinitives:
offer, decide, hope, attempt, promise, agree, afford, deserve, refuse, undertake, learn, fail, seem, appear, tend, pretend, choose, demand, desire, guarantee, claim, manage, determine, expect, want, wish

Verbs that can precede either gerunds or infinitives without changing meanings: 

continue, like, love, begin, start, propose, neglect, stand, hate

Verbs that can precede either gerunds or infinitives but change meanings: 

forget, remember, stop, try

 • I stopped watching the movie. (I no longer watched the movie.)
 • I stopped to watch the movie. (I stopped what I was doing to watch the movie.)